Skip to main content
x

Algemene voorwaarden

 1. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met algemene factuurvoorwaarden bij ondertekening van het bestek.
   
 2. Bij annulatie van een geplaatste opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfetaire schadevergoeding t.b.v. 10% van de aannemingssom.
   
 3. Om geldig te zijn zullen alle bezwaren tegen de aangeboden facturen per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, binnen de acht dagen na de factuurdatum aan de maatschappelijke zetel van de bvba Van den Broeck Technics kenbaar gemaakt moeten worden, dit op straffe van verval, waarbij de opdrachtgever dan geacht wordt de factuur uitdrukkelijk te hebben aanvaard.
   
 4. De bvba Van den Broeck Technics zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van de gekozen uitvoeringswijze of uitvoeringstijdstip. Zoöok draagt de opdrachtgever de exclusieve verantwoordelijkheid voor de conceptie van de uitgevoerde werken. Indien de bvba Van den Broeck Technics door derden uitgevoerde werken dient verder te zetten of indien zij dient te werken met andere dan door haar geleverde materialen, zal zij geen enkele verantwoordelijkheid dragen betreffende de gevolgen van kwestieuze werken of materialen.
   
 5. De facturen zijn behoudens andersluidende overeenkomst contant betaalbaar. Indien de factuur niet voldaan is voor de vervaldag, zal de hoofdsom van rechtswege en zonder in gebrekenstelling, vermeerderd worden met verwijlintresten à rato 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding à rato 10% van de hoofdsom, evenwel met een minimum t.b.v. 125 €
   
 6. De opdrachtgever die handelt voor de eigenaar of in zijn hoedanigheid van de gemeenschap van eigenaars, verklaart zich akkoord eveneens op te treden ten persoonlijke titel. Hij zal alsdan hoofdelijk gehouden zijn met de eigenaars tot volstorting van de aangeboden facturen.
   
 7. De bvba Van den Broeck Technics verleent één jaar waarborg op alle door haar uitgevoerde werken, evenwel rekening houdende met voormelde algemene factuurvoorwaarden. Indien tijdens de waarborgtermijn, door derden, aan de door de bvba Van den Broeck Technics geleverde materialen gewerkt wordt, vervalt volledig onze aansprakelijkheid.
   
 8. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de bvba Van den Broeck Technics zich het recht toe om haar facturatie op een corresponderende wijze aan te passen.
   
 9. Bij elke betwisting, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn, om er kennis van te nemen.
   
 10. Bij vermoeden van asbesthoudende isolatie, behoudt de bvba Van den Broeck Technics zich het recht de werken stil te leggen tenzij de klant een geldig attest kan voorleggen.